Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE STERKERVERDER.BE

Contactgegevens

STERKERVERDER.BE

Meerskant 30

9270 LAARNE

Tel. 09/231 64 38

Fax.

E-mail: M.Praet@gmail.com

Ondernemingsnummer 0507.615.450

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder STERKERVERDER.BE u toegang verleent tot haar website.

STERKERVERDER.BE biedt U deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt U in met deze voorwaarden.

1. INFORMATIE

1.1

STERKERVERDER.BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden

1.3.

STERKERVERDER.BE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal STERKERVERDER.BE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

1.4.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. STERKERVERDER.BE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

1.5.

STERKERVERDER.BE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

1.6.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard worden over de kwaliteit en/of de volledigheid van deze bijkomende informatie. STERKERVERDER.BE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

2.1

De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten beelden, e.d. alsook op de ter beschikking gestelde informatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan STERKERVERDER.BE of rechthoudende derden.

3. PRIVACY CLAUSULE

3.1

STERKERVERDER.BE, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

3.2

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten bij de aangeboden dienstverlening, voor onderzoeksdoeleinden teneinde steeds beter gericht te kunnen afstemmen op noden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot m.praet@gmail.com.

3.3

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens en data door het gebruik van de website worden doorgegeven aan partners of aangesloten organisaties, doch enkel in het kader van wetenschappelijke analyse / verwerking.

3.4

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan STERKERVERDER.BE, (Meerskant 30, 9270 Laarne, M.Praet@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

3.5

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3.6

Aanbieden van mogelijke procedures m.b.t. de privacy van uw gegevens


U  heeft het recht om via ons contactformulier, via email of op enerlei andere wijze uw gegevens, die wij beheren, ter inzage op te vragen.
U hebt ook recht op uw gegevens te laten verbeteren of te laten verwijderen uit onze databanken.
Indien u toch klachten heeft m.b.t. uw privacy op deze site:

https://www.privacycommission.be/nl
commission@privacycommission.be
Adres

Telefoon: 

Fax: 

3.7

Dataminimalisatie

De enige gegevens die wij van u bijhouden, zijn deze die u zelf ingaf via (contact)formulieren op de website. 
Concreet betekent dit voor contactformulieren of informatie-aanvragen dat uw naam, emailadres, telefoonnummer, … worden bijgehouden: enkel de gegevens die we nodig hebben om een correcte afhandeling van uw informatieaanvragen te garanderen.

Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.  Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld binnen of buiten de EU.

4. VARIA

Ieder geschil met betrekking tot de site van STERKERVERDER.BE valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde is bevoegd om te oordelen over de geschillen.

 

© Acabo - Disclaimer - webdesign: Kreativosaurus